Szkolenie Rad Pedagogicznych | Szkolenia Rady Pedagogicznej | Szkoleniowa Rada Pedagogiczna | Szkolenia dla Nauczycieli | Szkolenia dla Przedszkoli | Warsztaty dla Przedszkoli

Szkolenie dla Przedszkoli

1. Integracja sensoryczna w nauczaniu przedszkolnym.  

Adaś świetnie wspina się po drabinkach, jednak drażni go białe światło na korytarzach. Z kolei Zosia pięknie rysuje, ale ma problemy z pisaniem ze słuchu. Według badań nawet ponad 50% dzieci może mieć problemy z integracją sensoryczną, czyli poprawnym przetwarzaniem dostarczanych z otoczenia i własnego ciała komunikatów i bodźców. Nieprawidłowe reagowanie na wrażenia zmysłowe może mieć negatywny wpływ na dalszy rozwój dziecka. Szkolenie to pozwoli uczestnikom zdobyć umiejętność rozpoznawania możliwych zaburzeń sensorycznych u dziecka i zapobiegać im.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola znają główne zasady i idee teorii integracji sensorycznej,
 • nauczyciele przedszkola potrafią rozpoznać możliwe deficyty poznawcze i sensoryczne dziecka,
 • nauczyciele przedszkola znają techniki wpływające na prawidłowy rozwój sensoryczny dziecka.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Integracja sensoryczna – cele i założenia.
 • Zmysły dziecka – jak powinny sprawnie działać?
 • Rozpoznawanie zaburzeń zmysłowych u dziecka.
 • Gry i zabawy w sensodydaktyce.
 • Kiedy konieczna jest terapia?
 • Podstawowe narzędzia wykorzystywane w terapii sensorycznej.

2. Kształtowanie postaw patriotycznych w przedszkolu.

Odpowiednie wychowanie najmłodszego pokolenia jest bez wątpienia najważniejszym zadaniem stojącym przed nauczycielami przedszkola. Postawy, które dziecko pozna w czasie nauki przedszkolnej, najprawdopodobniej będzie ono pielęgnować i rozwijać przez całe późniejsze życie. Warto zwrócić uwagę na patriotyczne aspekty wychowania, rozumiane tu jako kształtowanie więzi emocjonalnej z najbliższym otoczeniem (przedszkolem, miejscowością, okolicą) oraz aktywizowanie najmłodszych w różnorakich akcjach społecznych i kulturalnych. Szkolenie to pokaże słuchaczom, jak efektownie wprowadzać w pracy dydaktycznej elementy wychowania patriotycznego.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola rozumieją potrzebę wychowania patriotycznego dziecka,
 • nauczyciele przedszkola potrafią w sposób prosty i zrozumiały przekazać dziecku podstawową wiedzę związaną z edukacją patriotyczną (m.in. pojęcia: „patriotyzm”, „symbole narodowe”, „region”, etc.),
 • nauczyciele przedszkola znają sposoby aktywizacji społecznej dziecka.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Cele i założenia wychowania patriotycznego.
 • Co to Ojczyzna? Co to patriotyzm? – podstawowe pojęcia w edukacji patriotycznej.
 • „Kto Ty jesteś? Polak mały!” – gry i zabawy rozwijające świadomość narodową i kulturową dziecka.
 • Akcje społeczno-kulturalne w przedszkolu. Moja „mała Ojczyzna”.
 • Współpraca z lokalnymi instytucjami kulturalno-oświatowymi.

3. Elementy arteterapii w przedszkolu i nauczaniu wczesnoszkolnym.  

Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym są stworzone do twórczości, zazwyczaj chętnie rysują, malują czy lepią z plasteliny. Zadaniem dobrego pedagoga jest rozwijanie ich zainteresowań, a także wykorzystanie terapeutycznej roli sztuki do łagodzenia problemów dnia codziennego. Wychowanie do sztuki powinno rozwijać kreatywność raczej niż narzucać dziecku techniki lub style.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola będą potrafili dostrzec dzieci utalentowane,
 • nauczyciele przedszkola potrafią stosować elementy arteterapii w codziennej pracy,
 • nauczyciele przedszkola poznają w zarysie zasady stosowania muzykoterapii czy bajkoterapii.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Arteterapia jako ważny element wczesnej nauki.
 • Muzykoterapia.
 • Plastykoterapia.
 • Choreoterapia.
 • Bajkoterapia.
 • Zasady prowadzenia arteterapii w szkole i w przedszkolu.
 • Trening twórczości.
 • Pomysły i gdzie szukać inspiracji.

4. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w przedszkolu.

Zadaniem nauczyciela przedszkolnego jest praca nad wielopłaszczyznowym rozwojem dziecka za pomocą najefektywniejszych metod. Jedną z nich jest Metoda Ruchu Rozwijającego (SMD). Według założeń Weroniki Sherborne, niezwykle pomocny w kształtowaniu nowych umiejętności i korygowaniu niektórych nieprawidłowości rozwojowych, jest ruch. Dzięki odpowiednio dobranemu systemowi wspólnych ćwiczeń, dziecko uczy się nie tylko koordynacji ruchów czy orientacji przestrzennej, ale także współpracy, zaufania, nawiązywania bliższych relacji. Szkolenie to pozwoli zapoznać się z ideami programu brytyjskiej fizjoterapeutki i nauczy, jak wcielać je w życie.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola zapoznają się z podstawowymi zasadami Metody Ruchu Rozwijającego,
 • nauczyciele przedszkola rozumieją potrzebę zrównoważonego rozwoju psychofizycznego i społecznego dziecka w wieku przedszkolnym,
 • nauczyciele przedszkola znają ćwiczenia przy zastosowaniu SDM.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Cele i założenia Metody Ruchu Rozwijającego.
 • Rozwój fizyczny, psychiczny i społeczny dziecka.
 • Ruch a kompetencje społeczne dziecka.
 • Przykładowe zestawy ćwiczeń.
 • Ćwiczenia z dzieckiem autystycznym przy zastosowaniu SDM.

5. Profilaktyka agresji w przedszkolu.

Doświadczanie przez dziecko w przedszkolu agresji ze strony rówieśników może mieć katastrofalne skutki – nierzadko kończy się ono traumą, zamknięciem w sobie, spotęgowaniem nieśmiałości. Należy jednak pamiętać, że w tym wieku przejawianie przez dzieci różnych form agresji to skutek przede wszystkim nieumiejętności poradzenia sobie przez nie z konkretną sytuacją. Rozwiązanie tego problemu wymaga podjęcia ścisłej współpracy nauczycieli i rodziców. Oferowane szkolenie zapozna słuchaczy z metodami pomocy dzieciom – zarówno tym mającym problemy z kontrolowaniem emocji, jak i tym dotkniętym przykrym i nieprzyjaznym zachowaniem ze strony kolegów.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola potrafią pomóc dziecku w kontrolowaniu emocji,
 • nauczyciele przedszkola znają metody pracy z nieposłusznym dzieckiem,
 • nauczyciele przedszkola potrafią skutecznie łagodzić napięcia pomiędzy dziećmi.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Przyczyny agresywnego zachowania u przedszkolaków.
 • Frustracja, bezradność, złość – pomoc dziecku w rozpoznawaniu i panowaniu nad emocjami.
 • Gry i zabawy integrujące dzieci i zapobiegające agresji.
 • Agresja wobec nauczyciela – jak sobie z nią radzić?
 • Współpraca z rodzicami w zakresie zapobiegania agresywnemu zachowaniu.
 • Współpraca z instytucjami pedagogiczno-psychologicznymi.

6. Rozwijanie zdolności matematycznych dziecka w przedszkolu.  

Dzieci w wieku przedszkolnym przejawiają naturalną łatwość i chęć do nauki. Właśnie z tego powodu warto już teraz zapoznawać je z podstawami matematyki, która i tak obecna jest w życiu codziennym dziecka. Liczenie i liczby, figury geometryczne w pracach plastycznych i naukę poprzez zabawę – to wszystko doskonały sposób, by już teraz zachęcić najmłodszych do poznania matematyki i uniknięcia trudności w przyszłości. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak sprawić, by dzieci uczyły się poprzez zabawę, ale w zgodzie z podstawą programową.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola rozumieją konieczność wdrażania nauczania podstaw matematyki w przedszkolu,
 • nauczyciele przedszkola znają metody nauczania podstaw matematycznych poprzez zabawę,
 • nauczyciele przedszkola potrafią pokazać dziecku zastosowanie prostych działań i zasad matematycznych w otaczającej go rzeczywistości.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Matematyczne aspekty zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 • Etapy rozwoju matematycznego dziecka.
 • Matematyka w dniu codziennym i najbliższym otoczeniu dziecka.
 • Doświadczenia przyrodniczo-matematyczne.
 • Geometria w pracach plastycznych.
 • Gry i zabawy matematyczne.

7. Korzystanie z nowoczesnych technologii informacyjnych w przedszkolu.  

Dla najmłodszego pokolenia umiejętność obsługi tabletu, smartfona czy poruszania się w sieci jest czymś oczywistym. Nie jest już pytaniem, czy zapoznawać dzieci w najnowszymi technologiami, ale jak nauczyć je korzystać z nich w sposób przemyślany i bezpieczny. TIK, stosowany umiejętnie i z rozwagą, może być świetną pomocą w procesie poznawania przez dziecko świata i otaczającej rzeczywistości. Podczas szkolenia słuchacze dowiedzą się, jak wprowadzać technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedszkolnym.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola potrafią wykorzystywać nowoczesne technologie w nauczaniu,
 • nauczyciele przedszkola rozumieją wpływ technologii na różne aspekty rozwoju dziecka,
 • nauczyciele przedszkola znają korzyści i zagrożenia płynące z obcowania z wirtualnym światem.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Nowe technologie – jak z nimi pracować?
 • Nauczanie on-line – nowe szanse.
 • TIK a rozwój dziecka.
 • Pobudzanie zainteresowań przez stosowanie TIK.
 • Programy komputerowe do pracy z dziećmi.
 • Jak ustrzec dziecko przed zagrożeniami w cyberświecie?

8. Bajkoterapia w przedszkolu.

Większość nauczycieli przedszkola czyta dzieciom bajki i opowieści, niekiedy nieświadomie wykorzystując bajkoterapię. Utożsamiając się z bohaterem, dziecko doświadcza wielu emocji, uczy się norm społecznych i postępowania w różnych sytuacjach. W czasie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wybierać wartościowe książki oraz jak samodzielnie tworzyć bajki terapeutyczne, które najlepiej odpowiedzą na problemy dzieci.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola wiedzą, czym jest bajkoterapia,
 • nauczyciele przedszkola potrafią stosować bajkoterapię, by pomóc podopiecznym w trudnościach,
 • nauczyciele przedszkola potrafią samodzielnie tworzyć krótkie bajki terapeutyczne z przesłaniem.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Bajkoterapia. Geneza, historia, najnowsze osiągnięcia.
 • Bajka terapeutyczna a bajka z morałem.
 • Gdzie szukać bajek terapeutycznych.
 • Biblioteka przedszkolaka. Jak pozyskiwać książki do przedszkola?
 • Rodzaje bajek terapeutycznych (psychoterapeutyczne, diagnozujące, relaksacyjne).
 • Zasady tworzenia bajek terapeutycznych.
 • Pisanie bajki terapeutycznej w praktyce.

9. Młody inżynier – podstawy robotyki i programowania w przedszkolu.  

Technologia stale i coraz szybciej się rozwija. Jesteśmy dziś w stanie drukować ludzkie narządy, odtworzyć twarz i głos człowieka sprzed tysięcy lat, a w planach mamy kolonizację Marsa… Kto wie, może któryś z naszych dzisiejszych przedszkolaków w niedalekiej przyszłości zostanie konstruktorem, którego wynalazki zmienią świat? Poznawanie podstaw robotyki i programowania przez doświadczenia i zabawę będzie dla dzieci fascynującą przygodą. Na proponowanym szkoleniu nauczyciele naucza się metod prowadzenia takich niezwykłych zajęć.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola znają gry, zabawy oraz aplikacje rozwijające zdolność kreatywnego, wszechstronnego oraz twórczego myślenia technicznego,
 • nauczyciele przedszkola znają metody prowadzenia zajęć z podstaw programowania w przedszkolu,
 • nauczyciele przedszkola stosują metody rozwijania myślenia algorytmicznego u dziecka.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Po co dziecku kodowanie?
 • Dydaktyka zajęć z robotyki i programowania w przedszkolu.
 • Rozwijanie logicznego myślenia u dzieci.
 • Podstawy kodowania.
 • Aplikacje i gry edukacyjne.
 • Robotyka z klockami LEGO.

10. Pedagogika zabawy – metoda Klanzy.

Zabawa jest podstawową formą aktywności prawidłowo rozwijającego się dziecka. To także niezastąpiony sposób nauki, poznawania rzeczywistości i wyrażania przez najmłodszych emocji. Klanza to metoda nauczania opracowana przez austriackich pedagogów, która – poprzez odpowiednio dostosowaną aktywność i zabawę – pozwala rozwijać twórcze i kreatywne myślenie dziecka. Zabawa uwalnia dzieci od wewnętrznych lęków i napięć, a także integruje przedszkolną grupę. Oferowane szkolenie wyposaży słuchaczy w wiedzę, jak stosować metodę Klanzy w nauczaniu przedszkolnym.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola znają założenia metody Klanzy,
 • nauczyciele przedszkola rozumieją potrzebę ruchu w procesie rozwojowym dziecka,
 • nauczyciele przedszkola potrafią wykorzystywać gry i zabawy ruchowe w nauczaniu.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Rozwój psychospołeczny dziecka w wieku przedszkolnym.
 • Ruch a rozwój dziecka.
 • Cele i zasady metody Klanzy.
 • Gry i zabawy ruchowe metodą Klanzy.
 • Zabawy muzyczno-taneczne.
 • Niezdrowa rywalizacja dzieci i jej zapobieganie.

11. Prawidłowy rozwój psychoseksualny dziecka w przedszkolu.  

Okres dzieciństwa to bardzo ważny czas w rozwoju seksualnym człowieka. Jego przebieg ma silny wpływ na rozwój psychoseksualny w późniejszym życiu. Budzi on jednak wiele pytań i wątpliwości. Jak rozmawiać z dzieckiem na temat seksu? Jak postrzegać masturbację dziecka? Jak rozpoznać, czy dziecko może być wykorzystywane seksualnie? Szkolenie dostarczy słuchaczom wiedzy, jak zmierzyć się z tymi i innymi trudnymi pytaniami oraz jak zadbać o prawidłowy przebieg rozwoju psychoseksualnego dziecka.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola znają etapy rozwoju psychoseksualnego dziecka,
 • nauczyciele przedszkola znają przejawy rozwoju psychoseksualnego,
 • nauczyciele przedszkola potrafią rozmawiać z dzieckiem na tematy związane z seksualnością.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Etapy rozwoju psychoseksualnego dziecka.
 • Prawidłowe i nieprawidłowe przejawy rozwoju seksualnego.
 • Dziecko a seksualność w przestrzeni publicznej.
 • Skąd się biorą dzieci? – jak odpowiadać na pytania dziecka dotyczące seksualności?
 • Czym jest dziecięca masturbacja?
 • Kiedy dziecko może być wykorzystywane? – skuteczne rozpoznawanie i reagowanie.

12. Rozwijanie kompetencji kluczowych w przedszkolu.

Kompetencjami kluczowymi określa się dziś te umiejętności, które pozwalają dążyć do samorealizacji i rozwoju osobistego, a także sprawnie funkcjonować w społeczeństwie i na rynku pracy. Kształcenie tych kompetencji już w nauczaniu przedszkolnym przełoży się nie tylko na łatwiejszy start najmłodszych w szkole, ale także na umiejętność osiągania przez nich sukcesów w późniejszym życiu. Słuchacze szkolenia zdobędą wiedzę dotyczącą kształtowania kompetencji kluczowych zgodną z najnowszymi zaleceniami Unii Europejskiej.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola rozumieją potrzebę rozwijania kompetencji kluczowych dziecka,
 • nauczyciele przedszkola znają sposoby kształtowania umiejętności na poziomie przedszkolnym,
 • nauczyciele przedszkola znają zalecenia unijne dotyczące rozwoju kompetencji kluczowych w oświacie.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Kompetencje kluczowe i ich kształtowanie w przedszkolu.
 • Młody lingwista – rozwój kompetencji językowych.
 • Mały inżynier – kształtowanie kompetencji matematycznych, technicznych i informatycznych.
 • Umiejętność uczenia się.
 • Świadomy obywatel – kompetencje społeczne i obywatelskie.
 • Teraz my! – rozwijanie przedsiębiorczości.
 • Rozwijanie ekspresji kulturalnej.

13. Kreatywna praca zespołowa nauczycieli w przedszkolu.

Współpraca to kwestia niezwykle ważna w każdym przedszkolu. Powinna dotyczyć wszystkich zatrudnionych w placówce, nie tylko nauczycieli, ale również pracowników niepedagogicznych: pomocy nauczyciela oraz obsługi administracyjnej. Bez współpracy nie ma synergii, czyli wartości dodanej. Współpraca motywuje, dlatego wiedza na temat pracy zespołowej w przedszkolu jest niezwykle przydatna. Przeszkolenie wszystkich pracowników w tym zakresie przyniesie niezwykłe korzyści.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola poznają zasady i cel pracy zespołowej,
 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak efektywnie komunikować się ze sobą,
 • nauczyciele przedszkola poznają sposoby rozwiązywania konfliktów w sposób konstruktywny.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Czym jest komunikacja niewerbalna?
 • Komunikacja werbalna a niewerbalna.
 • Pozytywne i negatywne role w zespole.
 • Jak wypracować wspólne zasady pracy zespołowej?
 • Praca zespołowa – dlaczego warto pracować w zespole?
 • Konstruktywna krytyka i inne narzędzia rozwiązywania konfliktów.
 • Pytanie, słuchanie i informacja zwrotna, czyli jak komunikować się efektywnie.

14. Pedagogika Montessori w praktyce przedszkolnej.

Maria Montessori ponad 100 lat temu stworzyła swój program wychowywania dzieci. Dziś pedagogika montessoriańska, mimo wieku, jest nadal bardzo aktualna, a jej założenia praktyczne doskonale odpowiadają na potrzeby współczesnych dzieci. Oferowane przez nas szkolenie ma za zadanie przedstawić założenia pedagogiki Montessori oraz wskazać, jak można wykorzystać niektóre jej elementy w tradycyjnych przedszkolach.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola poznają metodykę pracy zgodnej z zasadami Montessori,
 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, czym jest pedagogika według filozofii Montessori,
 • nauczyciele przedszkola poznają sposoby wykorzystania elementów pedagogiki montessoriańskiej w tradycyjnych przedszkolach.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Historia Montessori.
 • Powstanie pedagogiki Montessori.
 • Podstawowe założenia i techniki Montessori.
 • Dzisiejsze zastosowanie pedagogiki Montessori.
 • Przykłady zastosowania technik Montessori w praktyce.
 • Doświadczenie zmysłowe jako podstawowa jednostka nauczania dzieci.
 • Możliwości wykorzystania technik wykorzystywanych przez Marię Montessori w przedszkolach.

15. Dzieci z zagranicy w przedszkolu.  

Wraz z wybuchem wojny na Ukrainie, polskie przedszkola otworzyły się na dzieci cudzoziemskie na niespotykaną dotąd skalę. Zmiana była tak gwałtowna, że ani przepisy, ani podręczniki metodyczne nie potrafiły za nią nadążyć. Dlatego stworzyliśmy dla Państwa szkolenie, w czasie którego podpowiemy, jak przyjąć dzieci cudzoziemskie i ich rodziców w polskich przedszkolach, tak by obu stronom ułatwić wspólną pracę.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola wiedzą, jak pracować z dziećmi cudzoziemskimi,
 • nauczyciele przedszkola zdają sobie sprawę z potencjalnych trudności,
 • nauczyciele przedszkola rozpoznają oznaki traumy podczas obserwacji.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Cudzoziemcy w przedszkolach w świetle przepisów.
 • Przedszkole jako miejsce otwarte dla wszystkich narodowości.
 • Sekretariat – pierwsze miejsce spotkania placówki i rodzin cudzoziemskich.
 • Praca z dzieckiem.
 • Praca z rodziną.
 • Adaptacja dziecka w przedszkolu.
 • Poszanowanie odmienności kultury i religii.
 • Jak pokonywać trudności komunikacyjne?

16. Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu.

Celem szkolenia przeznaczonego dla nauczycieli przedszkolnych jest przedstawienie najnowszych zmian zgodnych z rozporządzeniem MEN w kwestii udzielania i organizacji pomocy psychologiczno -pedagogicznej w przedszkolach. Uczestnicy nauczą się, jak dokonywać wstępnej diagnozy dzieci oraz jak oceniać ich predyspozycje i problemy. Dowiedzą się również, jak postępować zgodnie z możliwościami psychofizycznymi podopiecznych.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, w jaki sposób prowadzić dokumentację,
 • nauczyciele przedszkola nauczą się, jak komunikować się ze specjalistami prowadzącymi dzieci,
 • nauczyciele przedszkola zyskają niezbędną wiedzę na temat zmian, które należy wdrożyć zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Zmiany zgodne z nowym rozporządzeniem MEN.
 • Jak postępować z dzieckiem o szczególnych potrzebach edukacyjnych, rozwojowych oraz psychospołecznych?
 • Prowadzenie dokumentacji. Monitorowanie i ewaluacja dziecka.
 • Rozpoznawanie dysfunkcji u dziecka i odpowiednia pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
 • Skuteczna komunikacja między nauczycielem przedszkola a specjalistami zajmującymi się dzieckiem.

17. Zasady organizacji wycieczek szkolnych w przedszkolu.

Wycieczki to dla przedszkolaków jeden z najciekawszych punktów dnia. Jednak, żeby były bezpieczne i przynosiły wyłącznie przyjemne doświadczenia, tak dla nauczycieli, jak i ich podopiecznych, muszą być zorganizowane w sposób przemyślany i zgodny z przepisami. Szkolenie dotyczące zasad organizacji wycieczek w przedszkolu ma za zadanie przedstawić nauczycielom sprawdzone sposoby planowania wycieczek, ustalania regulaminu oraz sporządzania dokumentacji.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola zgłębią podstawowe obowiązki związane z przeprowadzaniem wyjść i wycieczek,
 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak tworzyć regulamin wycieczek zgodny z aktualnym prawem oraz poznają zasady bezpieczeństwa związane z organizowaniem i przeprowadzaniem wycieczek.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Przepisy prawne związane z organizacją wycieczek dla przedszkolaków.
 • Poznanie obowiązków opiekuna wycieczki. Udział rodziców w wycieczce.
 • Zasady bezpiecznego poruszania się na różnych obszarach i terenach.
 • Podróżowanie środkami transportu publicznego i wynajętymi autokarami.
 • Nauka tworzenia zgodnego z prawem oraz przyjaznego regulaminu wycieczki.
 • Wypadki, awarie i sytuacje nieprzewidziane – zasady postępowania w różnych sytuacjach.

18. Prawo Oświatowe w przedszkolu – regulacje prawne z  2020 roku.

Podczas tego szkolenia nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jakie zmiany niesie ze sobą nowa ustawa „Prawo Oświatowe”, która będzie obowiązywać już wkrótce w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, a także wpłynie na funkcjonowanie placówek przedszkolnych. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 wrześnie 2020 r. i uregulują także kwestie związane z zatrudnianiem nauczycieli.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak zmieni się ich praca w związku z nową ustawą,
 • nauczyciele przedszkola zostaną przeszkoleni w kwestii wprowadzenia planowanych zmian w życie,
 • nauczyciele przedszkola nauczą się, jak samodzielnie korzystać ze źródeł prawa i jak je interpretować.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Prawo Oświatowe a zmiany w przedszkolu.
 • Zmiany w zakresie prowadzenia dokumentacji przedszkolnej: statutu placówki, arkusza organizacyjnego, profilaktyki i programu wychowawczego.
 • Zmiany w podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
 • Poznanie źródeł ustawy oraz nauka korzystania z przepisów w praktyce.
 • Przedstawienie zmian związanych z wprowadzeniem ustawy Prawo Oświatowe.
 • Zmiany związane z zatrudnianiem nauczycieli, awansem zawodowym, oceną pracy i odpowiedzialności dyscyplinarnej.

19. Efektywne oraz innowacyjne metody nauki w przedszkolu.

Naukę pisania i czytania można rozpocząć już w wieku przedszkolnym, co da dzieciom dodatkowy czas na przyswojenie tych trudnych umiejętności. Nauczyciele przedszkolni poznają w trakcie szkolenia różne metody nauki, a także dostaną zestaw rad i pomysłów, które będą mogli natychmiast wprowadzić w swoich placówkach. Nauczyciele będą mieli także szansę na refleksję na temat własnych metod nauczania, na ich wzbogacenie oraz zróżnicowanie.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola poznają innowacyjne narzędzia nauki czytania i pisania,
 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jakie są ich zadania w kwestii nauki czytania i pisania,
 • nauczyciele przedszkola poznają ćwiczenia, które wyrabiają w dzieciach gotowość do podjęcia nauki.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Rola rodzica w nauce czytania.
 • Dostosowanie sposobu nauki do wieku dziecka.
 • Zabawy, które mogą towarzyszyć nauce czytania.
 • Rola nauczyciela w trakcie nauki czytania, pisania i liczenia.
 • Poznanie różnych metod, które przygotują dziecko do nauki czytania.
 • Czym jest metoda sylabowa – jej założenia i wykorzystanie w praktyce.
 • Metoda Glena Domana. Przegląd najpopularniejszych metod nauki czytania.

20. Metoda Snoezelen w przedszkolu.  

Metoda Snoezelen (inaczej Sala Doświadczania Świata) została stworzona z myślą o pacjentach z niepełnosprawnościami, z którymi kontakt jest utrudniony. Podczas tego szkolenia skierowanego do specjalistów i terapeutów, pokażemy jak w praktyce przygotować Salę Doświadczania Świata, na jakie efekty można liczyć i jak prowadzić terapię.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola rozwijają swój warsztat pracy,
 • nauczyciele przedszkola znają podstawy teoretyczne metody Snoezelen,
 • nauczyciele przedszkola poznają skuteczny sposób dotarcia do dzieci z różnymi niepełnosprawnościami.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Metoda Snoezelen. Powstanie i rozwój.
 • Sala Doświadczania Świata dzisiaj.
 • Metoda Snoezelen dla podopiecznych z różnymi problemami.
 • Czym jest stymulacja polisensoryczna?
 • Bezpieczeństwo pracy (dla nauczyciela i ucznia).
 • Prowadzenie dokumentacji.
 • Ewaluacja terapii.

21. Dokumentacja przebiegu nauczania w przedszkolu. 

Nauczyciel przedszkolny jest zobligowany do prowadzenia bezbłędnej i systematycznej dokumentacji. Niniejsze szkolenie jest nastawione na to, by pokazać uczestnikom, jak prowadzić dokumentację w sposób prosty, łatwiejszy, szybszy i przyjemny, a także zgodny z obowiązującymi przepisami. Nowa wiedza ułatwi codzienną pracę nauczyciela.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak efektywniej prowadzić dokumentację,
 • nauczyciele przedszkola udoskonalą swoje umiejętności związane z prowadzeniem dokumentacji zgodnie z przepisami oraz dowiedzą się, jak przetwarzać i dysponować danymi osobowymi w pracy.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Typy dokumentacji: przebiegu nauczania oraz działalności opiekuńczo – wychowawczej w nauczaniu przedszkolnym.
 • Jak dysponować danymi dziecka: w czasie rekrutacji i po przyjęciu do placówki.
 • Prowadzenie dziennika zajęć i nowe sposoby zaznaczania obecności i nieobecności dziecka.
 • Pozostałe dzienniki (pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia indywidualne, zajęcia rewalidacyjne).
 • Dokumentacja wycieczek przedszkolnych i innych imprez.
 • Korespondencja z rodzicami. Archiwizacja dokumentacji przebiegu nauczania.

22. Monitorowanie jakościowe nowej podstawy programowej w przedszkolu.

Celem szkolenia dla Rady Pedagogicznej jest przedstawienie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także jej celów i zadań. Uczestnicy nauczą się prowadzić dokumentację szkolenia oraz monitorować wdrażanie nowej podstawy programowej w placówce.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola nauczą się, jak monitorować realizację podstawy programowej za pomocą arkuszy kalkulacyjnych,
 • nauczyciele przedszkola poznają nową podstawę programową, jej zadania i cele,
 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak zaplanować wprowadzenie podstawy zgodnie z harmonogramem dnia i czasem potrzebnym do realizacji podstawy.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Monitorowanie – definicja i narzędzia.
 • Podstawa prawna nowej podstawy programowej.
 • Dokumentacja pracy nauczyciela przedszkolnego.
 • Rozporządzenie MEN i sposób realizacji podstawy programowej.
 • Obowiązki dyrektora i nauczycieli przedszkolnych w kwestii realizacji podstawy.
 • Przykłady efektywnych narzędzi służących do monitorowania wdrażania podstawy.
 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej. Zadania placówki oświatowej typu przedszkole.

23. Neurolingwistyczne programowanie w pracy nauczyciela przedszkola.  

Neurolingwistyczne Programowanie (NLP) to nowatorska metoda, stosowana dotychczas głównie w szkoleniach biznesowych. NLP łączy w sobie wiedzę z dziedzin takich jak psychologia, neuropsychologia, psycholingwistyka czy cybernetyka. Celem szkolenia jest przedstawienie nauczycielom przedszkola wybranych technik NLP, które będą mogli wykorzystać w swojej pracy.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola nauczą się, jak za pomocą perswazji wpływać na zachowania innych osób, 
 • nauczyciele przedszkola poznają zwroty, które oddziałują na podświadomość nawet małych dzieci,
 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak radzić sobie z negatywnymi emocjami, które bezpośrednio i negatywnie oddziałują na ich pracę.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Wprowadzenie do NLP (programowanie Neurolingwistyczne).
 • Filtry osobiste i preferencje we wzorach myślowych.
 • Budowanie kontaktu z przedszkolakiem – mapa świata.
 • Praktyczne wskazówki na temat NLP w zawodzie pedagoga.
 • Tożsamość pedagoga. To, kim jesteś, wpływa na to, jak uczysz.
 • Schematy myślowe NLP w praktyce.
 • Kontakt – jego znaczenie, skuteczne sposoby budowania i podtrzymywania kontaktu.

24. Zasady udzielania pierwszej pomocy w przedszkolu.

W trakcie tego szkolenia pracownicy placówki przedszkolnej dowiedzą sie, jak udzielać pierwszej pomocy dzieciom. Zajęcia prowadzą doświadczeni ratownicy medyczni, którzy korzystając z fachowych pomocy medycznych (jak fantomy, czyli lalki, na których można przeprowadzać sztuczne oddychanie itp.) przeszkolą uczestników w udzielaniu pomocy przedmedycznej.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola nauczą się przeprowadzać resuscytację krążeniowo – oddechową u dzieci,
 • nauczyciele przedszkola zdobędą autentyczne umiejętności, które pozwolą im ratować życie i zdrowie,
 • nauczyciele przedszkola usłyszą, jakie wypadki mogą przydarzyć się w przedszkolu i jak na nie reagować.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Zabezpieczenie i zasady postępowania w miejscu wypadku.
 • 10 zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w przedszkolu.
 • Opatrywanie ran i krwotoków. Usuwanie ciał obcych z dróg oddechowych.
 • Zaburzenia funkcjonowania układu oddechowego (astma, odma, utonięcia).
 • Pomoc dziecku przy złamaniu, zwichnięciu, skręceniach kończyn oraz urazach kręgosłupa.
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa. Sztuczne oddychanie, masaż serca, praca z fantomem.
 • Omdlenia, padaczka, cukrzyca, wstrząśnienie mózgu i porażeniem prądem – zaburzenia przytomności.

25. Asertywność w kontaktach z rodzicami przedszkolaków.

Szkolenie z asertywności niemal w całości ma postać aktywnych warsztatów. W trakcie spotkania nauczyciele przedszkolni poznają praktyczne techniki, dzięki którym opanują własne emocje, nauczą się mówić “nie” rodzicom przedszkolaków, a także pozostałym współpracownikom. Każdy uczestnik nabierze odwagi w wypowiadaniu własnego zdania. Ponadto, będziemy ćwiczyć wystąpienia publiczne.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola nabiorą wprawy w wystąpieniach publicznych,
 • nauczyciele przedszkola nauczą się lepiej zarządzać czasem w czasie zebrań dla rodziców,
 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak lepiej współpracować z rodzicami swoich podopiecznych.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Jak współpracować z rodzicami.
 • Wystąpienia publiczne dla każdego.
 • Aspekt prawny spotkań z rodzicami.
 • Przygotowanie spotkania z rodzicami.
 • Zarządzanie czasem w trakcie zebrania.
 • Negocjowanie i mediacja w konfliktach.
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych.
 • Typy osobowości i odpowiednie sposoby komunikacji.

26. Budowanie prawidłowych relacji w grupie przedszkolnej.

Zabawa jest najważniejszym elementem pracy w przedszkolu, ponieważ to dzięki niej dzieci nawiązują prawidłowe relacje z rówieśnikami. Celem szkolenia jest przybliżenie tej kwestii nauczycielom przedszkola, a także zapoznanie ich z konkretnymi zabawami, które ułatwią budowanie zdrowych relacji w grupie.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, czym jest kreatywne wychowanie,
 • nauczyciele przedszkola poznają techniki kreatywnego wychowywania do zastosowania na co dzień,
 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak stworzyć warunki sprzyjające kreatywnemu wychowaniu.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Relacje w grupie przedszkolnej.
 • Grupa przedszkolna a wychowanie.
 • Kreatywne wychowanie – podstawy teoretyczne.
 • Jak stworzyć przestrzeń kreatywną w przedszkolu?
 • Zasady i kierunki metody wychowania kreatywnego.
 • Przykłady gier i zabaw z obszaru rozwoju kreatywnego.
 • Wychowawca i jego rola w budowaniu postawy otwartej kreatywności.
 • Funkcjonowanie mózgu w obszarze uczenia się – wykorzystanie wiedzy w praktyce.
 • Kontakt oraz jego znaczenie, skuteczne sposoby budowania i podtrzymywania relacji.

27. Rytmika i taniec w wychowaniu muzyczno – ruchowym przedszkolaków.

Ruch i taniec jest ważnym elementem zajęć muzycznych, wychowania fizycznego, a także zajęć pozaszkolnych. Niniejsze szkolenie ma za zadanie poszerzyć wiedzę z tego zakresu wśród nauczycieli przedszkolnych. Zajęcia nastawione są na zdobycie praktycznej wiedzy oraz doskonalenie umiejętności uczestników.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola poznają nowe formy zabaw ruchowych,
 • nauczyciele przedszkola nauczą się efektywnego planowania zajęć ruchowo – tanecznych,
 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Komunikacja z dziećmi.
 • Anatomia i fizjologia dziecka.
 • Psychologia wieku dziecięcego.
 • Zajęcia sportowe dla przedszkolaków.
 • Zajęcia muzyczne dla przedszkolaków.
 • Rytmika i taniec w wychowaniu przedszkolaków.
 • Pierwsza pomoc dzieciom w wieku przedszkolnym.

28. Bez kar i nagród, czyli pozytywna dyscyplina.

Pozytywna Dyscyplina to metoda wychowawcza bazująca na szacunku i zrozumieniu zamiast na dawaniu kar i nagród. Zgodnie z jej założeniami, nauczyciel nie opisuje dzieci jako „grzeczne” i „niegrzeczne”, ale za każdym razem stara się dociec przyczyny ich trudnych zachowań. Z drugiej strony, uczestnicy dowiedzą się, jak wprowadzać w przedszkolu jasne zasady i zachęcać dzieci do współpracy.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola potrafią stosować pozytywną dyscyplinę,
 • nauczyciele przedszkola pracują nad przyczynami zachowań, a nie nad ich efektami,
 • nauczyciele przedszkola posiadają umiejętność współpracy z rodzicami nad poprawą zachowania.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Pozytywna Dyscyplina. Czym jest? Czym nie jest?
 • Jasne reguły zamiast kar i nagród.
 • Jak motywować dzieci bez nagród?
 • Przyczyny trudnych zachowań.
 • Reagowanie na niepożądane zachowania.
 • Namawianie dziecka do współpracy.
 • Rozmowy z rodzicami.
 • Przykłady gotowych rozwiązań.

29. Elementy logopedii w przedszkolu – teoria i praktyka.

Celem szkolenia jest nauczenie nauczycieli jak diagnozować zaburzenia mowy, a także jak przeprowadzać terapię tych zaburzeń. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, jakie są najczęstsze zaburzenia mowy u osób w różnym wieku, z naciskiem na dzieci w wieku przedszkolnym. Poznają również psychologiczne podstawy logopedii.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola poznają patologie narządów mowy i słuchu,
 • nauczyciele przedszkola nauczą się budowy narządów mowy i słuchu,
 • nauczyciele przedszkola dowiedzą się, jak wygląda metodyka pracy logopedycznej.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Elementy logopedii.
 • Profilaktyka, diagnoza i terapia.
 • Wspólna praca z rodzicem dziecka.
 • Wprowadzenie do zastosowań logopedii w przedszkolu.
 • Logorytmika, czyli metoda, która wspiera motorykę, mowę i słuch dziecka.
 • Wady wymowy związane z wadami twarzowo-zgryzowymi. Rola ortodoncji.
 • Rodzaje zaburzeń językowych (dyslalia, alalia, dysleksja, oligofazja, dyzartria, anartia, afazja, niepłynność mówienia, schizofazja, dysfagia, mutyzm, autyzm).

30. Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu.

Obecna podstawa programowa nakłada na nauczyciela przedszkolnego wiele nowych obowiązków. Musi on nie tylko przygotować dziecko do nauki czytania i pisania, ale także przekazać mu pewne wiadomości matematyczne, a do tego prowadzi też zajęcia rewalidacyjne. Nie wszyscy pracownicy są przygotowani do tych wyzwań, nie wszystkie wymogi prawne są jasne. Celem tego szkolenia jest rozwianie wszelkich wątpliwości związanych z podstawą programową.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele przedszkola nauczą się, jak postępować z dziećmi niepełnosprawnymi,
 • nauczyciele przedszkola zrozumieją, na czym polega ich rola w wypełnianiu podstawy,
 • nauczyciele przedszkola nauczą się samodzielnego czytania i interpretowania podstawy programowej.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Wstępne diagnozowanie dzieci.
 • Analiza podstawy programowej.
 • Przestrzeń edukacyjno – psychologiczna.
 • Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu.
 • Diagnoza dziecka z niepełnosprawnością.
 • Zasady pracy w trakcie zajęć rewalidacyjnych.
 • Czas w przedszkolu. Ustalanie grafiku indywidualnego i grupowego.
Scroll to Top