Prawo oświatowe

1. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.  

Tematem tego szkolenia jest znaczenie terminu „funkcjonariusz publiczny” w odniesieniu do nauczyciela. Uczestnicy dowiedzą się, jakie zagrożenia prawne im zagrażają oraz jak się przed nimi bronić. Szkolenie uwzględnia także kwestie cyberprzemocy. Po szkoleniu nauczyciele będą znali swoje prawa w świetle obowiązujących przepisów

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają przysługujące im prawa,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak bronić się przeciwko przemocy,
 • nauczyciele poznają zakres terminu „funkcjonariusz publiczny”

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Prawna ochrona nauczyciela.
 • Zagrożenia i sposoby reagowania.
 • Cyberprzemoc i jak sobie z nią radzić.
 • Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny
 • Elementy Prawa Pracy oraz Karty Nauczyciela.
 • Rodzaje zagrożeń w pracy pracowników oświaty.
 • Przepisy dotyczące statusu prawnego nauczyciela.
 • Inne prawa chroniące nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego.

 

2. Zarządzanie bezpieczeństwem w placówce oświatowej.  

W czasie szkolenia nauczyciele nauczą się, jak mogą zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. Dowiedzą się, jakie są w tej kwestii obowiązki dyrektora i grona pedagogicznego. Poznają aktualne przepisy regulujące kwestie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz na praktycznych przykładach dowiedzą się, jak tworzyć procedury przydatne w szkole.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele potrafią tworzyć odpowiednią dokumentację,
 • nauczyciele poznają działania profilaktyczno – wychowawcze,
 • nauczyciele poznają swoją rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w szkole.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Obowiązki nauczyciela.
 • Typy zagrożeń uczniów.
 • Obowiązki dyrektora szkoły.
 • Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom
 • Etapy tworzenia systemu bezpieczeństwa: diagnoza, analiza, plan działania i ewaluacja.
 • Prawny aspekt zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.
 • Tworzenie procedur bezpieczeństwa – zajęcia praktyczne.

 

3. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej.

Po zmianach w bieżącym roku zmieniły sie przepisy dotyczący ochrony i zarządzania danymi osobowymi. Celem tego szkolenia jest upewnienie się, że nauczyciele są na bieżąco z przepisami oraz zapoznanie ich z takimi kwestiami jak dane wrażliwe, bezpieczeństwo danych osobowych czy rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają prawa osób, których dane dotyczą,
 • nauczyciele poznają najczęstsze błędy związane z wykorzystywaniem danych osobowych,
 • nauczyciele nauczą się zarządzać danymi uczniów w sposób zgodny z najnowszymi przepisami.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Dokumentacja szkolna.
 • Korespondencja z rodzicami.
 • Dane osobowe – wprowadzenie.
 • Dane wrażliwe. Jak nimi zarządzać?
 • Najczęstsze błędy przy przetwarzaniu danych osobowych.
 • Zarządzanie i przetwarzanie danych osobowych.
 • Czy można zamieścić zdjęcie ucznia na stronie internetowej?
 • Kwestie danych osobowych na praktycznych przykładach.

 

4. Szkolenie z zakresu BHP i psychologii pracy.  

Szkolenie z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy jest potrzebne każdemu nauczycielowi. To od niego zależy bezpieczeństwo nie tylko jego, ale także uczniów i innych pracowników placówki oświatowej. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą niezbędną wiedzę na temat bezpieczeństwa i psychologii pracy, dowiedzą się, jakie niebezpieczeństwa im grożą oraz jak postępować w przypadku wypadku w miejscu pracy.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają obowiązujące zasady BHP,
 • nauczyciele dowiedzą się, czym jest ergonomia w pracy,
 • nauczyciele nauczą się prawidłowego postępowania w razie wypadku.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Ogólne zasady BHP w pracy.
 • Ochrona pracy w ujęciu prawnym.
 • Prawo pracy w ujęciu praktycznym.
 • Jak unikać sytuacji niebezpiecznych?
 • Postępowanie w razie wypadku w pracy.
 • Czynniki zagrażające zdrowiu i życiu w szkole.
 • Zasady bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w kwestiach bezpieczeństwa.

 

5. Rzetelne i skrupulatne dokumentowanie pracy nauczyciela.  

W 2014 roku zmieniły się przepisy związane z dokumentacją nauczania w przedszkolach i placówkach oświatowych. Jednym z celów wprowadzenia w życie nowej ustawy było zmniejszenie liczby dokumentów, które muszą wypełniać nauczyciele oraz liczby danych, które one zawierają. Dziś nadal trwają prace nad odbiurokratyzowaniem szkół. Przepisy związane z dokumentacją nadal są skomplikowane, dlatego celem tego szkolenia jest ułatwienie pracy nauczycielom, dzięki sprawdzonym technikom tworzenia dokumentacji.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają nowe sposoby wypełniania dzienników lekcyjnych oraz dokumentowania zajęć pozalekcyjnych,
 • nauczyciele będą znali bieżące przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji,
 • nauczyciele zapoznają się z kwestiami związanymi z wypełnianiem dziennika elektronicznego.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Dokumentacja archiwizowana.
 • Jak wypełniać dziennik tradycyjny?
 • Kto może kontrolować dokumentację?
 • Nauczanie indywidualne – najnowsze zmiany.
 • Sposoby dokumentowania przebiegu nauczania.
 • Nowe przepisy związane z turystyką i krajoznawstwem.

 

6. Koncepcja pracy placówki oświatowej.  

W czasie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak zgodnie z obowiązującymi normami tworzyć koncepcję pracy szkoły. Ponadto, nauczą się analizować dotychczasowe osiągnięcia, wyciągać z nich wnioski i opracowywać kolejne koncepcje w oparciu o wcześniejsze działania. Będą potrafili też monitorować realizowanie koncepcji.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają koncepcję pracy szkoły,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak realizować założoną koncepcję zgodnie z potrzebami szkoły i warunkami zewnętrznymi,
 • nauczyciele będą potrafili określić zadania zgodne z rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Koncepcja pracy w szkole.
 • Zadania nauczycieli i dyrektora szkoły.
 • Analiza, monitoring i ewaluacja koncepcji.
 • Koncepcja pracy szkoły – etapy tworzenia.
 • Kwestie prawne i wprowadzenie do tematu.
 • Jak analizować i oceniać koncepcję pracy szkoły.
 • Analiza działań podjętych w zakresie pisania koncepcji pracy szkoły.

 

7. Rada Pedagogiczna prawidłowo zintegrowana to sukces szkoły.  

Integracja grona pedagogicznego sprawia, że cały zespół pracuje lepiej, bardziej komfortowo i odnosi większe sukcesy. Nauczyciele mają większe poczucie przynależności, mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami i wspólnie pracować nad lepszymi wynikami całej szkoły. W efekcie poprawia się jakość nauczania w placówce oraz atmosfera w niej panująca.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają własne mocne strony,
 • nauczyciele dowiedzą się, gdzie mogą szukać pomocy w swoich problemach,
 • nauczyciele zrozumieją związek między integracją nauczycieli, a jakością kształcenia w szkole.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Jak rozumieć pojęcie „sukces szkoły”?
 • Podniesienie jakości pracy dzięki integracji.
 • Synergia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
 • Role w grupie, etapy rozwoju w zespole zadaniowym.
 • Komunikacja interpersonalna w placówce oświatowej.
 • Metoda SWOT – ćwiczenia na wybranych przykładach.
 • Zadania nauczycieli, dyrekcji i innych pracowników szkoły.
 • Czy rada pedagogiczna może być zespołem zadaniowym i co to oznacza w praktyce?

 

8. Mobbing w miejscu pracy – rozpoznanie i przeciwdziałanie zjawisku.  

Szkoła jest miejscem pracy jak każde inne i niestety także tutaj może wystąpić mobbing. Dzięki prowadzonemu przez naszą firmę szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, czym jest mobbing i jak rozróżnić go od zwykłego konfliktu na tle personalnym. Ponadto, pracownicy uzyskają praktyczną wiedzę na temat reagowania na mobbing i prowadzenia zgodnych z prawem procedur.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele nauczą się rozróżniać mobbing od konfliktu,
 • nauczyciele poznają historię, definicję i przejawy mobbingu,
 • nauczyciele poznają zgodne z prawem sposoby zapobiegania mobbingowi.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Definicja mobinngu.
 • Jak działa mobber?
 • Mobbing pionowy i poziomy.
 • Mobbing w placówce oświatowej.
 • Skuteczne sposoby walki z mobbingiem.
 • Czym jest mobbing i jakie są jego objawy.
 • Jak polskie prawo walczy z mobbingiem w szkole?
 • Negatywne oddziaływanie mobbingu na całe środowisko pracy.

 

9. Modernizacja oraz promocja systemu kształcenia zawodowego.  

Mimo że na rynku pracy od lat brakuje fachowców, wiele szkół zawodowych musi walczyć z opinią szkół gorszej kategorii. Niniejsze szkolenie ma na celu przekonanie dyrektorów i nauczycieli, że również szkoły zawodowe mogą być nowoczesne i oblegane przez uczniów. W trakcie zajęć nauczyciele poznają wszystkie zmiany związane z nową podstawą programową oraz nową formułą egzaminów zawodowych.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają bieżące zmiany w nauczaniu zawodowym,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak monitorować wdrażanie podstawy programowej,
 • nauczyciele nabędą umiejętność tworzenia programów nauczania zawodowego.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Kształcenie dualne.
 • Nowoczesna szkoła zawodowa.
 • Planowane zmiany w kształceniu zawodowym.
 • Jak stworzyć ramowy plan nauczania zawodu?
 • Nowa formuła egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Kształcenie zawodowe w świetle najnowszych zmian w prawie oświatowym.
 • Kształcenie w zawodzie – podstawa programowa na kierunkach zawodowych.
 • Modernizacja oraz promocja systemu kształcenia zawodowego. Przykłady praktyczne.

 

10. Prawa i obowiązki ucznia w ujęciu praw człowieka.  

Prawa dziecka i prawa ucznia, jego obowiązki – to kwestie skomplikowane prawne, nawet dla dorosłych. Dlatego stworzyliśmy szkolenie, które w przystępny sposób przekazuje nauczycielom wiedzę na temat praw człowieka, dziecka i ucznia oraz zaznajamia ich z przepisami w tej kwestii. Na szkoleniu nauczyciele dowiedzą się również, w jaki sposób wprowadzić w zagadnienia praw człowieka swoich uczniów

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają rolę skutecznej mediacji w konfliktach,
 • nauczyciele będą samodzielnie poruszać się w prawach człowieka, dziecka i ucznia,
 • nauczyciele dowiedzą się, jakie są prawa nauczyciela i w jaki sposób mogą z nich korzystać.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Łamanie praw przez uczniów.
 • Jak uczyć dzieci odpowiedzialności?
 • Egzekwowanie przestrzegania prawa.
 • Wprowadzenia w tematykę praw człowieka
 • Tryb składania skarg o łamanie praw ucznia.
 • Prawa ucznia i prawa dziecka w polskim prawie.
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych. Mediacja.
 • Prawa dziecka jako temat zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

 

11. Efektywna praca zespołów nauczycielskich w praktyce szkolnej.  

Tworzenie zespołów nauczycielskich to kwestia uregulowana prawnie. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak budować zespoły nauczycielskie zgodnie z wytycznymi MEN. Poznają różne typy zespołów, dowiedzą się, jak planować i dokumentować ich pracę. Zyskają praktyczne narzędzia ułatwiające pracę w zespołach.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, jak cenna może być praca zespołowa,
 • nauczyciele uzyskają praktyczne umiejętności budowania grupy,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak planować i dokumentować pracę w zespole nauczycielskim.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Ramowy plan pracy zespołu.
 • Typy zespołów nauczycielskich.
 • Organizacja pracy zespołów nauczycielskich.
 • Wpływ działania zespołu na atmosferę pracy i nauki.
 • Tworzenie zespołów nauczycielskich – wyznaczniki zewnętrzne.
 • Prawidłowa integracja oraz motywacja zespołów nauczycielskich.
 • Umiejętności interpersonalne niezbędne do stworzenia dobrego zespołu.
 • Dokumentowanie pracy zespołu – na rzeczywistych przykładach w praktyce szkolnej.

 

12. ABC dyrektora i nauczyciela – dokumentacja szkolna.  

W czasie szkolenia nauczyciele uporządkują swoja wiedzę na temat prawa oświatowego oraz rozwieją swoje wątpliwości w tym względzie. Poznają najnowsze zmiany w przepisach. Po szkoleniu nauczyciele i dyrektorzy będą bez błędu prowadzić dokumentację szkolną, dowiedzą się wszystkiego na temat zatrudniania nauczycieli zgodnie z art. 10 Karty Nauczyciela, także w kwestii zatrudniania emerytów oraz w zespołach szkół. Przyswajają także najważniejsze kwestie związane z przestrzeganiem zasad BHP.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, jak prowadzić dokumentację,
 • nauczyciele poznają reguły dotyczące szkolnego sposobu oceniania,
 • nauczyciele będą umiejętnie poruszać się wśród przepisów związanych ze szkolnictwem.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Prawo oświatowe – wstęp.
 • Szkolny system oceniania.
 • Dokumentacja przebiegu nauczania.
 • Związki zawodowe. Szczególna ochrona nauczycieli.
 • Karna i dyscyplinarna odpowiedzialność nauczycieli.
 • Przestrzeganie przepisów bhp w placówkach oświatowych.
 • Zatrudnianie nauczycieli: kwalifikacje nauczycieli, stosunek pracy.

 

13. Kodeks etyczny zawodu nauczyciela.  

Każdy nauczyciel jest także wychowawcą i ma wpływ na wybory moralne swoich podopiecznych. Uczniowie zaś oceniają go nie tylko pod kątem posiadanej wiedzy, ale również w kwestiach etycznych. To często od nauczyciela uczeń dowiaduje się, co jest dobre, a co złe oraz jak wykonywać w życiu wyborów moralnych. Etyka to w zawodzie nauczyciela – kwestia zaufania publicznego – kwestia także uregulowana prawnie.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają przepisy dotyczące kwestii etyki nauczyciela,
 • nauczyciele zapoznają się z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczyciela,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak ich postępowanie etyczne wpływa na uczniów.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Nauczyciel jako osoba zaufania publicznego.
 • Kodeks etyczny w szkole – zajęcia warsztatowe.
 • Normy etyczne w kontaktach z innymi nauczycielami.
 • Obowiązki etyczne nauczyciela, a zapisy polskiego prawa.
 • Wpływ moralności nauczyciela na życie i wybory uczniów.
 • Karna i dyscyplinarna odpowiedzialność prawna nauczycieli.
 • Relacje nauczyciel – rodzic i nauczyciel – uczeń. Kwestie moralne kontaktów.

 

14. Bezpieczne wycieczki szkolne – praktyczne wskazówki.  

Po tym szkoleniu nauczyciele będą mieli pełną wiedzę na temat organizowania, prowadzenia i dokumentacji wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Poznają aktualne przepisy prawa oraz praktyczne wskazówki, które ułatwią im prowadzenie wycieczek. Szkolenie da im również formalne uprawnienia do pełnienia funkcji opiekuna wycieczek, a każdy uczestnik, który ukończy szkolenie, otrzyma zaświadczenie na druku ministerialnym.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele uzyskają formalne uprawnienia organizacji wycieczek,
 • nauczyciele poznają przepisy dotyczące organizacji wycieczek szkolnych,
 • nauczyciele dowiedzą się wszystkiego w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Zasady organizacji wycieczek.
 • Odpowiedzialność opiekunów za dziecko.
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków wycieczki.
 • Nadzór pedagogiczny nad opiekunami wycieczek.
 • Rodzaje i formy wycieczek w świetle aktualnych przepisów.
 • Dokumentacja wycieczki. Karta Wycieczki i inne dokumenty.
 • Współpraca między opiekunami wycieczki. Rozwiązywanie konfliktów.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ
SZKOLEŃ DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ...

Organizujemy również szkolenia na zamówienie spoza swojej
podstawowej oferty zarówno dla oświaty, jak również biznesu.

16
Obsługiwanych województw
SPRAWDŹ
120
Tematów szkoleń
SPRAWdź
30
Najlepszych trenerów
Sprawdź