Szkolenie Rad Pedagogicznych | Szkolenia Rady Pedagogicznej | Szkoleniowa Rada Pedagogiczna | Szkolenia dla Nauczycieli | Szkolenia dla Przedszkoli | Warsztaty dla Przedszkoli

Prawo Oświatowe

1. Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.

Tematem tego szkolenia jest znaczenie terminu “funkcjonariusz publiczny” w odniesieniu do nauczyciela. Uczestnicy dowiedzą się, jakie zagrożenia prawne im zagrażają oraz jak się przed nimi bronić. Szkolenie uwzględnia także kwestie cyberprzemocy. Po szkoleniu nauczyciele będą znali swoje prawa w świetle obowiązujących przepisów.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają przysługujące im prawa,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak bronić się przeciwko przemocy,
 • nauczyciele poznają zakres terminu „funkcjonariusz publiczny”.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Prawna ochrona nauczyciela.
 • Zagrożenia i sposoby reagowania.
 • Cyberprzemoc i jak sobie z nią radzić.
 • Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny.
 • Elementy Prawa Pracy oraz Karty Nauczyciela.
 • Rodzaje zagrożeń w pracy pracowników oświaty.
 • Przepisy dotyczące statusu prawnego nauczyciela.
 • Inne prawa chroniące nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego.

2. Sygnaliści w szkołach.

Celem szkolenia jest przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących sygnalistów w szkołach, czyli osób odpowiedzialnych za zgłaszanie nieprawidłowości organom wewnętrznym oraz zewnętrznym. Wyjaśnienie przepisów i pokazanie wzorów odpowiednich dokumentów zapewni szkołom łatwe dostosowanie się do obowiązujących przepisów

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele zdobędą informacje dotyczące sygnalistów w jednym miejscu,
 • nauczyciele poznają poszczególne kroki wdrożenia odpowiednich procedur w szkole,
 • nauczyciele otrzymają szereg wzorów dokumentów, które są gotowe do zastosowania.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Sygnaliści w przepisach unijnych.
 • Przyjmowanie i weryfikacja zgłoszeń.
 • Zgłaszanie nieprawidłowości.
 • Utrzymanie kontaktu z sygnalistą.
 • Wyjaśnianie nieprawidłowości.
 • Ochrona sygnalisty a działania odwetowe.
 • Związki zawodowe w kontekście ustawy o sygnalistach.
 • Zgłoszenia w złej wierze – postępowanie.

3. Zarządzanie bezpieczeństwem w placówce oświatowej.

W czasie szkolenia nauczyciele nauczą się, jak mogą zagwarantować bezpieczeństwo wszystkim uczniom i pracownikom szkoły. Dowiedzą się, jakie są w tej kwestii obowiązki dyrektora i grona pedagogicznego. Poznają aktualne przepisy regulujące kwestie bezpieczeństwa w placówkach oświatowych oraz na praktycznych przykładach dowiedzą się, jak tworzyć procedury przydatne w szkole.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele potrafią tworzyć odpowiednią dokumentację,
 • nauczyciele poznają działania profilaktyczno – wychowawcze,
 • nauczyciele poznają swoją rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa w szkole.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Obowiązki nauczyciela.
 • Typy zagrożeń uczniów.
 • Obowiązki dyrektora szkoły.
 • Sposoby przeciwdziałania zagrożeniom.
 • Etapy tworzenia systemu bezpieczeństwa: diagnoza, analiza, plan działania i ewaluacja.
 • Prawny aspekt zapewnienia bezpieczeństwa w szkole.
 • Tworzenie procedur bezpieczeństwa – zajęcia praktyczne.

4. Diagnoza szkoły w przepisach prawa.

Prawo Oświaty wymaga od szkół przeprowadzania diagnozy wszystkich obszarów pracy placówki, dla oferowania lepszej jakości kształcenia oraz bardziej indywidualnego systemu nauczania. Podczas szkolenia uczestnicy poznają wymagania prawne, dowiedzą się, jak przeprowadzić diagnozę szkoły, jak zinterpretować jej wyniki oraz jak podjąć skuteczne działania naprawcze.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, jakie są wymagania prawne dotyczące diagnozy,
 • nauczyciele będą potrafili przeprowadzić diagnozę i podsumować jej wyniki,
 • nauczyciele nauczą się czerpać wiedzę z przeprowadzonej wcześniej diagnozy.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Diagnoza szkoły w przepisach prawa.
 • Częstotliwość przeprowadzania diagnozy szkoły.
 • Przygotowanie planu diagnozy.
 • Dobór odpowiednich narzędzi.
 • Diagnoza aktualnej pracy szkoły.
 • Diagnoza potrzeb nauczycieli, uczniów i rodziców.
 • Interpretacja wyników diagnozy.
 • Planowanie pracy szkoły po diagnozie.

5. Ochrona danych osobowych w placówce oświatowej.

Po zmianach w bieżącym roku zmieniły się przepisy dotyczący ochrony i zarządzania danymi osobowymi. Celem tego szkolenia jest upewnienie się, że nauczyciele są na bieżąco z przepisami oraz zapoznanie ich z takimi kwestiami jak dane wrażliwe, bezpieczeństwo danych osobowych czy rola Administratora Bezpieczeństwa Informacji.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają prawa osób, których dane dotyczą,
 • nauczyciele poznają najczęstsze błędy związane z wykorzystywaniem danych osobowych,
 • nauczyciele nauczą się zarządzać danymi uczniów w sposób zgodny z najnowszymi przepisami.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Dokumentacja szkolna.
 • Korespondencja z rodzicami.
 • Dane osobowe – wprowadzenie.
 • Dane wrażliwe. Jak nimi zarządzać?
 • Najczęstsze błędy przy przetwarzaniu danych osobowych.
 • Zarządzanie i przetwarzanie danych osobowych.
 • Czy można zamieścić zdjęcie ucznia na stronie internetowej?
 • Kwestie danych osobowych na praktycznych przykładach.

6.  Doradztwo zawodowe w szkole.

Doradztwo zawodowe – zgodnie z przepisami obowiązującymi od 2018 r. – to jedna z misji szkoły na wszystkich etapach kształcenia. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z odpowiednią podstawą prawną, wymaganiami stawianymi przed szkołą oraz sposobami na ich realizację. Pomoże także ustalić zakres obowiązków dyrektora i innych pracowników szkoły.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają przepisy dotyczące doradztwa zawodowego w szkole,
 • nauczyciele dowiedzą się, jakie zadania są stawiane obecnie przed szkołami,
 • nauczyciele zrozumieją, jakie są obowiązki doradcy zawodowego we współczesnej szkole.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Doradztwo zawodowe w rozporządzeniu MEN..
 • Podstawowe pojęcia związane z doradztwem zawodowym.
 • Wewnątrzszkolny system doradzania zawodowego.
 • Zadania dyrektora. Współpraca z lokalnymi Urzędami Pracy i innymi podmiotami.
 • Zadania nauczyciela.
 • Doradztwo zawodowe w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej.
 • Jak stworzyć dobry system doradztwa zawodowego? Przykłady.

7. Szkolenie z zakresu BHP i psychologii pracy.

Szkolenie z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy jest potrzebne każdemu nauczycielowi. To od niego zależy bezpieczeństwo nie tylko jego, ale także uczniów i innych pracowników placówki oświatowej. Podczas szkolenia uczestnicy nabędą niezbędną wiedzę na temat bezpieczeństwa i psychologii pracy, dowiedzą się, jakie niebezpieczeństwa im grożą oraz jak postępować w przypadku wypadku w miejscu pracy.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają obowiązujące zasady BHP,
 • nauczyciele dowiedzą się, czym jest ergonomia w pracy,
 • nauczyciele nauczą się prawidłowego postępowania w razie wypadku.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Ogólne zasady BHP w pracy.
 • Ochrona pracy w ujęciu prawnym.
 • Prawo pracy w ujęciu praktycznym.
 • Jak unikać sytuacji niebezpiecznych?
 • Postępowanie w razie wypadku w pracy.
 • Czynniki zagrażające zdrowiu i życiu w szkole.
 • Zasady bezpieczeństwa w pracy z dziećmi i młodzieżą.
 • Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika w kwestiach bezpieczeństwa.

8. Wymagania edukacyjne – konstruowanie i pomiar dydaktyczny.

Istotnym składnikiem oceniania uczniów jest stworzenie wymagań edukacyjnych. Te zaś, w świetle obowiązującego prawa, powinny być zindywidualizowane dla różnych oddziałów, dlatego korzystanie z tych samych wymagań w każdej klasie jest niemożliwe. Szkolenie ma na celu pomoc nauczycielom w ustalaniu wymagań edukacyjnych, które pomogą im monitorować postępy uczniów oraz jednocześnie będą zgodne z obowiązującymi przepisami.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele potrafią tworzyć indywidualne wymagania edukacyjne,
 • nauczyciele zrozumieją swoją rolę w procesie kształcenia oraz wychowywania,
 • nauczyciele poznają aktualny stan prawny w aspekcie konstruowania i pomiaru dydaktycznego.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Podstawa prawna tworzenia wymagań edukacyjnych.
 • Wymagania edukacyjne a sprawdzanie wiedzy uczniów.
 • Etapy tworzenia wymagań.
 • Przykłady i ćwiczenia.
 • Monitorowanie postępów uczniów.
 • Wymagania edukacyjne jako dokument nauczycielski.

9. Rzetelne i skrupulatne dokumentowanie pracy nauczyciela.

W 2014 roku zmieniły się przepisy związane z dokumentacją nauczania w przedszkolach i placówkach oświatowych. Jednym z celów wprowadzenia w życie nowej ustawy było zmniejszenie liczby dokumentów, które muszą wypełniać nauczyciele oraz liczby danych, które one zawierają. Dziś nadal trwają prace nad odbiurokratyzowaniem szkół. Przepisy związane z dokumentacją nadal są skomplikowane, dlatego celem tego szkolenia jest ułatwienie pracy nauczycielom, dzięki sprawdzonym technikom tworzenia dokumentacji.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają nowe sposoby wypełniania dzienników lekcyjnych oraz dokumentowania zajęć pozalekcyjnych,
 • nauczyciele będą znali bieżące przepisy dotyczące prowadzenia dokumentacji,
 • nauczyciele zapoznają się z kwestiami związanymi z wypełnianiem dziennika elektronicznego.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Dokumentacja archiwizowana.
 • Jak wypełniać dziennik tradycyjny?
 • Kto może kontrolować dokumentację?
 • Nauczanie indywidualne – najnowsze zmiany.
 • Sposoby dokumentowania przebiegu nauczania.
 • Nowe przepisy związane z turystyką i krajoznawstwem.

10. Udzielanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej w pracy nauczyciela i wychowawcy.  

Nasilające się problemy emocjonalne dzieci i młodzieży szkolnej sprawiły, że nauczyciele muszą posiadać wiedzę i umiejętności, by pomagać swoim podopiecznym nie tylko na dedykowanych zajęciach, ale również podczas codziennych lekcji. Szkolenie ma uświadomić uczestnikom, jakie mają obowiązki i jak je skutecznie realizować.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają przepisy prawa dotyczące udzielania pomocy psychologicznej i pedagogicznej,
 • nauczyciele zrozumieją, jaka jest rola nauczyciela, wychowawcy i psychologa w udzielaniu pomocy,
 • nauczyciele poznają najczęstsze problemy dotykające uczniów oraz ich rodziców w obecnym świecie.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Przepisy prawa dotyczące udzielania pomocy psychologicznej.
 • Zakres obowiązków nauczyciela, wychowawcy i psychologa szkolnego.
 • Wymagania formalne dla nauczycieli specjalistów.
 • Dziecko z potrzebą kształcenia specjalnego.
 • Najczęstsze problemy psychologiczne uczniów.
 • Pomoc w sytuacji trudnej, kryzysie i traumie.
 • Rozmowa z rodzicami ucznia w kryzysie.
 • Organizacja i udzielanie pomocy psychologicznej.

11. Koncepcja pracy placówki oświatowej.

W czasie szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak zgodnie z obowiązującymi normami tworzyć koncepcję pracy szkoły. Ponadto, nauczą się analizować dotychczasowe osiągnięcia, wyciągać z nich wnioski i opracowywać kolejne koncepcje w oparciu o wcześniejsze działania. Będą potrafili też monitorować realizowanie koncepcji.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają koncepcję pracy szkoły,
 • nauczyciele nauczyciele dowiedzą się, jak realizować założoną koncepcję zgodnie z potrzebami szkoły i warunkami zewnętrznymi,
 • nauczyciele będą potrafili określić zadania zgodne z rozporządzeniem o nadzorze pedagogicznym.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Koncepcja pracy w szkole.
 • Zadania nauczycieli i dyrektora szkoły.
 • Analiza, monitoring i ewaluacja koncepcji.
 • Koncepcja pracy szkoły – etapy tworzenia.
 • Kwestie prawne i wprowadzenie do tematu.
 • Jak analizować i oceniać koncepcję pracy szkoły.
 • Analiza działań podjętych w zakresie pisania koncepcji pracy szkoły.

12. Innowacja jako kryterium oceny pracy nauczyciela.

Nauczyciel liczący na wyróżniającą ocenę swojej pracy musi stawiać na innowacyjny program – tak wynika z nowelizacji Karty Nauczyciela. Podczas szkolenia pokażemy, jak tworzyć innowacyjne programy, jakie są najważniejsze zmiany w Karcie Nauczyciela w tym zakresie oraz jak dziś powinna przebiegać ewaluacja pracy. Wyjaśnimy także wszelkie wątpliwości.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele zapoznają się z nowymi zapisami w Karcie Nauczyciela,
 • nauczyciele nauczą się planować awans zawodowy po zmianach w przepisach,
 • nauczyciele zrozumieją znaczenie innowacyjności w swoim działaniu w pracy dydaktycznej.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Awans zawodowy.
 • Ocena pracy nauczyciela.
 • Zmiany w Karcie Nauczyciela i innych przepisach.
 • Idea innowacyjności i eksperymentu.
 • Jak tworzyć innowacyjne programy?
 • Przykłady.
 • Zadania nauczyciela i dyrektora.

13. Rada Pedagogiczna prawidłowo zintegrowana to sukces szkoły.

Integracja grona pedagogicznego sprawia, że cały zespół pracuje lepiej, bardziej komfortowo i odnosi większe sukcesy. Nauczyciele mają większe poczucie przynależności, mogą wymieniać się swoimi doświadczeniami i wspólnie pracować nad lepszymi wynikami całej szkoły. W efekcie poprawia się jakość nauczania w placówce oraz atmosfera w niej panująca.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają własne mocne strony,
 • nauczyciele dowiedzą się, gdzie mogą szukać pomocy w swoich problemach,
 • nauczyciele zrozumieją związek między integracją nauczycieli, a jakością kształcenia w szkole.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Jak rozumieć pojęcie „sukces szkoły”?
 • Podniesienie jakości pracy dzięki integracji.
 • Synergia w pracy dydaktycznej i wychowawczej.
 • Role w grupie, etapy rozwoju w zespole zadaniowym.
 • Komunikacja interpersonalna w placówce oświatowej.
 • Metoda SWOT – ćwiczenia na wybranych przykładach.
 • Zadania nauczycieli, dyrekcji i innych pracowników szkoły.
 • Czy rada pedagogiczna może być zespołem zadaniowym i co to oznacza w praktyce?

14. Uprawnienia nauczyciela w świetle prawa.

Podczas szkolenia nauczyciele będą mieli okazję przyjrzeć się różnym przepisom, które ustalają i ograniczają ich uprawnienia wobec uczniów. Poza zapisami z prawa oświatowego będą to również prawo rodzinne i opiekuńcze oraz prawo autorskie. Dzięki temu, nauczyciele będą mieli dokładną wiedzę na temat swoich uprawnień i ograniczeń.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele potrafią powołać się na akty prawne mówiące o jego uprawnieniach,
 • nauczyciele znając przepisy nie muszą obawiać się przekroczenia swoich uprawnień,
 • nauczyciele poznają ewentualne konsekwencje prawne przekroczenia uprawnień w praktyce.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Źródła prawne.
 • Jak posługiwać się przepisami w praktyce.
 • Karta Nauczyciela.
 • Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy.
 • Prawo Autorskie.
 • Konsekwencje przekroczenia uprawnień.
 • Przykłady.

15. Mobbing w miejscu pracy – rozpoznanie i przeciwdziałanie zjawisku.

Szkoła jest miejscem pracy jak każde inne i niestety także tutaj może wystąpić mobbing. Dzięki prowadzonemu przez naszą firmę szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, czym jest mobbing i jak rozróżnić go od zwykłego konfliktu na tle personalnym. Ponadto, pracownicy uzyskają praktyczną wiedzę na temat reagowania na mobbing i prowadzenia zgodnych z prawem procedur.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele nauczą się rozróżniać mobbing od konfliktu,
 • nauczyciele poznają historię, definicję i przejawy mobbingu,
 • nauczyciele poznają zgodne z prawem sposoby zapobiegania mobbingowi.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Definicja mobinngu.
 • Jak działa mobber?
 • Mobbing pionowy i poziomy.
 • Mobbing w placówce oświatowej.
 • Skuteczne sposoby walki z mobbingiem.
 • Czym jest mobbing i jakie są jego objawy.
 • Jak polskie prawo walczy z mobbingiem w szkole?
 • Negatywne oddziaływanie mobbingu na całe środowisko pracy.

16. Prawo autorskie w przepisach prawa.

Podręczniki, gotowe materiały ściągane z Internetu czy nawet zdjęcia używane w prezentacji – wszystko to jest objęte prawami autorskimi. Podczas szkolenia nauczyciel dowie się, jak korzystać z materiałów zgodnie z przepisami prawa autorskiego. Dowie się też, jakie przysługują mu prawa, jeśli umieszcza w sieci własne materiały.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają przepisy prawa autorskiego,
 • nauczyciele będą potrafili rozróżniać licencje komercyjne i niekomercyjne,
 • nauczyciele poznają liczne biblioteki oraz materiały z darmowymi materiałami.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Prawo autorskie i ochrona własności intelektualnej.
 • Komercyjne i niekomercyjne wykorzystanie materiałów.
 • Prawa autorskie a lektury szkolne.
 • Nauczyciel jako twórca materiałów dydaktycznych.
 • Płatne i darmowe biblioteki zdjęć, grafik i innych.
 • Konsekwencje łamania praw autorskich.

17. Modernizacja oraz promocja  systemu kształcenia zawodowego.

Mimo że na rynku pracy od lat brakuje fachowców, wiele szkół branżowych musi walczyć z opinią szkół gorszej kategorii. Niniejsze szkolenie ma na celu przekonanie dyrektorów i nauczycieli, że również szkoły branżowe mogą być nowoczesne i oblegane przez uczniów. W trakcie zajęć nauczyciele poznają wszystkie zmiany związane z nową podstawą programową oraz nową formułą egzaminów zawodowych.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają bieżące zmiany w nauczaniu zawodowym,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak monitorować wdrażanie podstawy programowej,
 • nauczyciele nabędą umiejętność tworzenia programów nauczania zawodowego.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Kształcenie dualne.
 • Nowoczesna szkoła branżowa.
 • Planowane zmiany w kształceniu zawodowym.
 • Jak stworzyć ramowy plan nauczania zawodu?
 • Nowa formuła egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 • Kształcenie zawodowe w świetle najnowszych zmian w prawie oświatowym.
 • Kształcenie w zawodzie – podstawa programowa na kierunkach zawodowych.
 • Modernizacja oraz promocja systemu kształcenia zawodowego. Przykłady praktyczne.

18. Ocenianie kształtujące w świetle nowych przepisów.

Ocenianie kształtujące, czyli dające uczniowi informację na temat jego postępów i braków, jest istotnym elementem wymaganym przez prawo oświatowe. Przyzwyczajenie, wewnątrzszkolny system oceniania oraz oczekiwania rodziców nie zawsze jednak idą w parze wymogami prawa. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jakie są ich obecne obowiązki w kwestii oceniania oraz jak dostosować się do zmian.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, czym jest ocenianie kształtujące oraz jak je stosować,
 • nauczyciele będą potrafili prowadzić spójną dokumentację oceniania kształtującego,
 • nauczyciele zdobędą wiedzę, jak o ocenianiu kształtującym rozmawiać z rodzicami.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Przepisy mówiące o ocenianiu kształtującym.
 • Ocenianie kształtujące w praktyce. Przykłady.
 • Informacja zwrotna – jak nauczyć uczniów i rodziców ją rozumieć.
 • Ocena opisowa a wystawianie stopni na koniec roku.
 • Ocena nauczycielska i koleżeńska.
 • Samodzielne ocenianie swojej pracy przez ucznia.
 • Motywacja wewnętrzna i zewnętrza ucznia.
 • Bank pomysłów.

19. Prawa i obowiązki ucznia w ujęciu praw człowieka.

Prawa dziecka i prawa ucznia, jego obowiązki – to kwestie skomplikowane prawne, nawet dla dorosłych. Dlatego stworzyliśmy szkolenie, które w przystępny sposób przekazuje nauczycielom wiedzę na temat praw człowieka, dziecka i ucznia oraz zaznajamia ich z przepisami w tej kwestii. Na szkoleniu nauczyciele dowiedzą się również, w jaki sposób wprowadzić w zagadnienia praw człowieka swoich uczniów.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają rolę skutecznej mediacji w konfliktach,
 • nauczyciele będą samodzielnie poruszać się w prawach człowieka, dziecka i ucznia,
 • nauczyciele dowiedzą się, jakie są prawa nauczyciela i w jaki sposób mogą z nich korzystać.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Łamanie praw przez uczniów.
 • Jak uczyć dzieci odpowiedzialności?
 • Egzekwowanie przestrzegania prawa.
 • Wprowadzenie w tematykę praw człowieka.
 • Tryb składania skarg o łamanie praw ucznia.
 • Prawa ucznia i prawa dziecka w polskim prawie.
 • Rozwiązywanie sytuacji kryzysowych. Mediacja.
 • Prawa dziecka jako temat zajęć dydaktycznych i wychowawczych.

20. Efektywna praca zespołów  nauczycielskich w praktyce szkolnej.

Tworzenie zespołów nauczycielskich to kwestia uregulowana prawnie. Podczas szkolenia nauczyciele dowiedzą się, jak budować zespoły nauczycielskie zgodnie z wytycznymi MEN. Poznają różne typy zespołów, dowiedzą się, jak planować i dokumentować ich pracę. Zyskają praktyczne narzędzia ułatwiające pracę w zespołach.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, jak cenna może być praca zespołowa,
 • nauczyciele uzyskają praktyczne umiejętności budowania grupy,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak planować i dokumentować pracę w zespole nauczycielskim.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Ramowy plan pracy zespołu.
 • Typy zespołów nauczycielskich.
 • Organizacja pracy zespołów nauczycielskich.
 • Wpływ działania zespołu na atmosferę pracy i nauki.
 • Tworzenie zespołów nauczycielskich – wyznaczniki zewnętrzne.
 • Prawidłowa integracja oraz motywacja zespołów nauczycielskich.
 • Umiejętności interpersonalne niezbędne do stworzenia dobrego zespołu.
 • Dokumentowanie pracy zespołu – na rzeczywistych przykładach w praktyce szkolnej.

21. Uczniowie z Ukrainy w polskich szkołach.

Celem szkolenia jest pomoc nauczycielom i pracownikom szkoły w przyjmowaniu uczniów ukraińskich do polskich placówek, zapewnienia im odpowiedniej pomocy oraz wsparcia. Uczestnicy dowiedzą się, jak pracować z dziećmi dotkniętymi traumą wojenną oraz ich rodzicami, od procesu przyjęcia do szkoły po prowadzenie lekcji.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, z jakimi trudnościami zmagają się jego uczniowie,
 • nauczyciele będą potrafili integrować uczniów polskich i ukraińskich, a także innych narodowości,
 • nauczyciele poznają techniki prowadzenia lekcji z uczniami, dla których język polski jest nieznany.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Przyjęcie uczniów z Ukrainy do szkoły.
 • Nowe warunki edukacyjne dla uczniów – imigrantów.
 • Trauma związana z wojną i zmianą miejsca zamieszkania.
 • Praca z dzieckiem i jego rodziną.
 • Metody prowadzenia lekcji.
 • Reagowanie w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
 • Dodatkowe wsparcie nauczania uczniów z Ukrainy.
 • Przykłady dobrych i złych praktyk.

22. ABC dyrektora i nauczyciela – dokumentacja szkolna.

W czasie szkolenia nauczyciele uporządkują swoja wiedzę na temat prawa oświatowego oraz rozwieją swoje wątpliwości w tym względzie. Poznają najnowsze zmiany w przepisach. Po szkoleniu nauczycielei dyrektorzy będą bez błędu prowadzić dokumentację szkolną, dowiedzą się wszystkiego na temat zatrudniania nauczycieli zgodnie z art. 10 Karty Nauczyciela, także w kwestii zatrudniania emerytów oraz w zespołach szkół. Przyswajają także najważniejsze kwestie związane z przestrzeganiem zasad BHP.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele dowiedzą się, jak prowadzić dokumentację,
 • nauczyciele poznają reguły dotyczące szkolnego sposobu oceniania,
 • nauczyciele będą umiejętnie poruszać się wśród przepisów związanych ze szkolnictwem.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Prawo oświatowe – wstęp.
 • Szkolny system oceniania.
 • Dokumentacja przebiegu nauczania.
 • Związki zawodowe. Szczególna ochrona nauczycieli.
 • Karna i dyscyplinarna odpowiedzialność nauczycieli.
 • Przestrzeganie przepisów bhp w placówkach oświatowych.
 • Zatrudnianie nauczycieli: kwalifikacje nauczycieli, stosunek pracy.

23. Kodeks etyczny zawodu nauczyciela.

Każdy nauczyciel jest także wychowawcą i ma wpływ na wybory moralne swoich podopiecznych. Uczniowie zaś oceniają go nie tylko pod kątem posiadanej wiedzy, ale również w kwestiach etycznych. To często od nauczyciela uczeń dowiaduje się, co jest dobre, a co złe oraz jak wykonywać w życiu wyborów moralnych. Etyka to w zawodzie nauczyciela – kwestia zaufania publicznego – kwestia także uregulowana prawnie.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele poznają przepisy dotyczące kwestii etyki nauczyciela,
 • nauczyciele zapoznają się z odpowiedzialnością dyscyplinarną nauczyciela,
 • nauczyciele dowiedzą się, jak ich postępowanie etyczne wpływa na uczniów.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Nauczyciel jako osoba zaufania publicznego.
 • Kodeks etyczny w szkole – zajęcia warsztatowe.
 • Normy etyczne w kontaktach z innymi nauczycielami.
 • Obowiązki etyczne nauczyciela, a zapisy polskiego prawa.
 • Wpływ moralności nauczyciela na życie i wybory uczniów.
 • Karna i dyscyplinarna odpowiedzialność prawna nauczycieli.
 • Relacje nauczyciel – rodzic i nauczyciel – uczeń. Kwestie moralne kontaktów.

24. Rodzice z ograniczoną władzą rodzicielską w szkole.

Jak pracować z rodzicami dziecka, którzy zostali zawieszeni lub pozbawieni częściowej władzy rodzicielskiej? Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się, jakich informacji można im udzielać oraz co zrobić, gdy jedno z rodziców zabrania przekazywania informacji na temat dziecka drugiemu opiekunowi. Analiza orzeczeń sądowych pokaże na przykładach, jak rozumieć orzecznictwo w tych kwestiach.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele będą potrafili czytać orzeczenia sądowe i się do nich stosować,
 • nauczyciele dowiedzą się, jakich informacji mogą udzielać opiekunom ucznia,
 • nauczyciele nauczą się, jak postępować z rodzicami pozbawionymi władzy rodzicielskiej.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Różnice między pozbawieniem, zawieszeniem a ograniczeniem władzy rodzicielskiej.
 • Czym jest ograniczenie styczności ucznia z rodzicem?
 • Obowiązki rodzica wobec ucznia i placówki szkolnej.
 • Umiejętność czytania orzeczeń sądu rodzinnego.
 • Wykonywanie orzeczeń sądu rodzinnego.
 • Kontakty ucznia z rodzicem na terenie szkoły.
 • Wsparcie dziecka w sytuacji trudnej.
 • Przykłady orzeczeń sądowych.

25. Bezpieczne wycieczki szkolne – praktyczne wskazówki.

Po tym szkoleniu nauczyciele będą mieli pełną wiedzę na temat organizowania, prowadzenia i dokumentacji wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży szkolnej. Poznają aktualne przepisy prawa oraz praktyczne wskazówki, które ułatwią im prowadzenie wycieczek. Szkolenie da im również formalne uprawnienia do pełnienia funkcji opiekuna wycieczek, a każdy uczestnik, który ukończy szkolenie, otrzyma zaświadczenie na druku ministerialnym.

Korzyści ze szkolenia:

 • nauczyciele uzyskają formalne uprawnienia organizacji wycieczek,
 • nauczyciele poznają przepisy dotyczące organizacji wycieczek szkolnych,
 • nauczyciele dowiedzą się wszystkiego w kwestii zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom.

Przykładowy pogram szkolenia:

 • Zasady organizacji wycieczek.
 • Odpowiedzialność opiekunów za dziecko.
 • Zapewnienie bezpiecznych warunków wycieczki.
 • Nadzór pedagogiczny nad opiekunami wycieczek.
 • Rodzaje i formy wycieczek w świetle aktualnych przepisów.
 • Dokumentacja wycieczki. Karta Wycieczki i inne dokumenty.
 • Współpraca między opiekunami wycieczki. Rozwiązywanie konfliktów.
Scroll to Top