Szkolenie Rad Pedagogicznych | Szkolenia Rady Pedagogicznej | Szkoleniowa Rada Pedagogiczna | Szkolenia dla Nauczycieli | Szkolenia dla Przedszkoli | Warsztaty dla Przedszkoli

Kierunki Polityki Oświatowej

1. Sztuczna inteligencja w szkole.

Sztuczna inteligencja rozwija się dziś błyskawicznie, a uczniowie od razu zrozumieli, jak wspaniałą pomocą może okazać się przy odrabianiu zadań domowych. Dlatego nauczyciele muszą szybko poznać to nowe i wyjątkowe narzędzie. Celem szkolenia jest zapoznanie ich z ChatemGPT, pokazanie potencjalnych zagrożeń, ale również ogromnych możliwości we wspomożeniu codziennej pracy.

Korzyści ze szkolenia:
 • nauczyciel poznaje nowe narzędzie pracy – ChatGPT,
 • nauczyciel dowiaduje się, jak może używać go na co dzień w pracy,
 • nauczyciel rozpoznaje prace uczniów napisane przy użyciu sztucznej inteligencji.
Przykładowy pogram szkolenia:
 • Czym jest sztuczna inteligencja.
 • ChatGPT.
 • ChatGPT w pracy nauczyciela – korzyści i ograniczenia.
 • Sztuczna inteligencja a samodzielna praca ucznia.
 • Czy i jak nauczyć uczniów korzystać ze sztucznej inteligencji?
 • Wykorzystanie AI na różnych poziomach edukacji.
 • ChatGPT jako skarbnica pomysłów.
 • Programy rozpoznające użycia ChatuGPT.
2. Wspieranie rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele, ciągle poznają i wdrażają nowe technologie. Jednak ta dziedzina nauki rozwija się tak szybko, że trudno pozostawać stale na bieżąco. Dlatego przygotowaliśmy szkolenie, w którym zgodnie z Priorytetami Polityki Oświatowej na rok 2023/24, położymy nacisk na zapoznanie uczestników z najnowszymi technologami, w tym ze sztuczną inteligencją. Przedstawimy także nowe zagrożenia z nimi związane.

Korzyści ze szkolenia:
 • nauczyciel rozwija się zawodowo zgodnie z Priorytetami Polityki Oświatowej,
 • nauczyciel zna najnowsze zagrożenia wynikające z nowych technologii,
 • nauczyciel uczy swoich podopiecznych krytycznego stosunku do informacji zamieszczanych w Internecie.
Przykładowy pogram szkolenia:
 • Umiejętności cyfrowe obecnie potrzebne nauczycielowi.
 • Jak wspierać ICT uczniów na różnych przedmiotach szkolnych.
 • Sztuczna inteligencja – zagrożenia i zalety.
 • Cyberprzemoc.
 • Podstawy prawa autorskiego dla uczniów i nauczycieli.
 • Nauka krytycznego spojrzenia na informacje z Internetu.
 • Umiejętność selekcji ważnych informacji.
3. Rozwój kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy.

Szkoły branżowe powinny w nadchodzącym roku szkolnym skupić się na współpracy z lokalnymi podmiotami gospodarczymi, by w ten sposób podnieść jakość oferowanego kształcenia. W trakcie szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak wykorzystać Branżowe Centra Umiejętności (BCU), by osiągnąć ten cel.

Korzyści ze szkolenia:
 • nauczyciel wie, jak podnosić poziom kształcenia w szkole,
 • nauczyciel potrafi nawiązać kontakt z BCU,
 • nauczyciel zna priorytety Polityki Oświatowej na rok 2023/2024.
Przykładowy pogram szkolenia:
 • Realizacja priorytetów Polityki Oświatowej w praktyce.
 • Dywersyfikacja form współpracy szkół z podmiotami gospodarczymi.
 • Umiejętności zawodowe realnie potrzebne na rynku pracy.
 • Współpraca z BCU jako sposób na ułatwienie odnalezienia się na rynku pracy absolwentom.
 • Jak zorganizować współpracę szkoły z podmiotami gospodarczymi.
 • Dokumentacja współpracy.
4. Wspieranie działań prowadzących do rozwijania aktywności fizycznej wśród uczniów.

Aktywność fizyczna jest dla uczniów szansą na zdobycie nie tylko lepszych wyników sportowych, ale przede wszystkim poprawienia swojego dobrego samopoczucia. Uprawianie różnych sportów nie tylko ogranicza ryzyko chorób układu krążenia, otyłości czy cukrzycy, ale również poprawia dobrostan psychiczny. Podejmowanie aktywności fizycznej pomaga uczniom w znalezieniu motywacji wewnętrznej, uczy wytrwałości w dążeniu do celu.

Korzyści ze szkolenia:
 • nauczyciel zna wpływ aktywności fizycznej na dobrostan uczniów,
 • nauczyciel daje szansę uczniom na odkrycie swoich talentów i pasji,
 • nauczyciel dostaje gotowe narzędzia pracy.
Przykładowy pogram szkolenia:
 • Rola aktywności fizycznej w życiu człowieka.
 • Dobroczynny wpływ uprawiania sportu na uczniów.
 • Motywacja wewnętrzna a zewnętrzna.
 • Sporty zespołowe jako nauka umiejętności społecznych.
 • Samodyscyplina i wytrwałość.
 • Sposoby zachęcania uczniów do podejmowania aktywności fizycznej.
5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym.

Choć proces masowej migracji obcokrajowców do Polski trwa już od dwóch lat, nadal jest trudny zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Dlatego doskonalenie kompetencji nauczycieli w tym zakresie stało się jednym z Priorytetów Polityki Oświatowej na kolejny rok szkolny. W trakcie szkolenia uczestnicy uaktualnią swoją wiedzę na temat przepisów praca dotyczących nauczania języka polskiego jako obcego oraz dowiedzą się, jakie działania mogą podjąć w ramach każdego przedmiotu szkolnego, by ułatwić obcokrajowcom przyswajanie wiedzy.

Korzyści ze szkolenia:
 • nauczyciel rozumie swoją rolę jako nauczyciela języka polskiego (niezależnie od wykładanego przedmiotu),
 • nauczyciel potrafi współpracować z nauczycielem języka polskiego jako obcego,
 • nauczyciel uaktualni swoją wiedzę na temat przepisów Prawa Oświatowego.
Przykładowy pogram szkolenia:
 • Nauczyciel języka polskiego jako obcego – czym się zajmuje i w czym może pomóc innym nauczycielom.
 • Kompetencje komunikacyjne.
 • 3 etapy pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym: planowanie, działanie, weryfikacja.
 • Komunikacja uczeń – nauczyciel.
 • Komunikacja uczeń – uczniowie.
 • Zaangażowanie ucznia – obcokrajowca w życie klasy.
 • Przepisy Prawa Oświatowego w kwestii nauczania obcokrajowców.
6. Cyberprzemoc i zagrożenia płynące z mediów.

Cyberprzemoc jest dziś kolejnym zagrożeniem młodych osób. Dzięki temu szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, czym jest cyberprzemoc, jak rozpoznawać ofiary cyberprzemocy, jak im pomagać, a także jak tworzyć programy profilaktyczne. Wychowawcy nauczą się także, jak przeprowadzać lekcje na ten temat oraz ustalą reguły działania w przypadku wystąpienia problemu cyberprzemocy w szkole.

Korzyści ze szkolenia:
 • nauczyciele poznają definicję cyberprzemocy,
 • nauczyciele będą potrafili pomagać ofiarom cyberprzemocy,
 • nauczyciele dowiedzą się, czym jest edukacja medialna i jak ją wykorzystać w szkole.
Przykładowy pogram szkolenia:
 • Cyberprzemoc – definicja i historia.
 • Jak przeciwdziałać cyberprzemocy?
 • Cyberprzemoc w świetle polskiego prawa.
 • Rozpoznanie i pomoc ofiarom cyberprzemocy.
 • Skala problemu cyberprzemocy i jej przykłady.
 • Edukacja medialna w programie szkolnym i wychowawczym.
 • Zagrożenia płynące z mediów i strategie radzenia sobie z nimi w szkole.
 • Uczeń jako ofiara i świadek cyberprzemocy – psychologiczne skutki cyberprzemocy.
7. Klasa jako jednostka społeczna we współczesnej szkole.

Klasa powinna być zespołem, a nauczyciel – jego liderem. Dzięki rozwijaniu swoich wrodzonych umiejętności interpersonalnych, nauczyciel może sprawić, że klasa stanie się dobrze działającym oraz zintegrowanym zespołem. Na szkoleniu dowie się, jak przebiega tworzenie zespołu klasowego: od pokonywania onieśmielenia, poprzez wzajemne poznawanie się, budowanie zaufania, komunikację i wreszcie integrację grupy.

Korzyści ze szkolenia:
 • nauczyciele nauczą się budowania zespołu,
 • nauczyciele zostaną naturalnymi liderami zespołów klasowych,
 • nauczyciele dowiedzą się, co to znaczy, że klasa jest jednostką społeczną.
Przykładowy pogram szkolenia:
 • Klasa jako grupa.
 • Role w grupie i procesy grupowe.
 • Etapy tworzenia zespołu klasowego.
 • Konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.
 • Jak wychowawca może stać się liderem klasy?
 • Rozpoczęcie, utrzymanie i zakończenie kontaktu z klasą.
 • Asertywność, poczucie własnej wartości i samodoskonalenie.
8. Podstawy dietetyki a zdrowy tryb życia młodego pokolenia.

Zdrowe jedzenie, diety, ćwiczenia – także w tym temacie dzisiejsza młodzież jest zarzucana ogromem informacji. Często podawanych w mediach społecznościowych, niesprawdzonych, a czasami wręcz szkodliwych. Dlatego tak ważne jest, by uczniowie zdobywali wiedzę na temat zdrowego odżywiania się z pewnych źródeł, w tym ze szkoły. Zajęcia z dietetyki pozwolą również na weryfikację wiedzy zdobywanej w innych źródłach.

Korzyści ze szkolenia:
 • nauczyciel pozna sprawdzone informacje na temat zdrowego odżywiania się,
 • nauczyciel potrafi przekazać je uczniom w sposób ciekawy i motywujący,
 • nauczyciel dowie się, jakie są najczęstsze błędy żywieniowe dzieci i młodzieży.
Przykładowy pogram szkolenia:
 • Czym jest zdrowy tryb życia?
 • Rola żywienia w życiu dzieci i młodzieży.
 • Zachęcanie młodego pokolenia do prowadzenia zdrowego trybu życia.
 • Fakty i mity na temat zdrowego odżywiania się.
 • Zdrowe odchudzanie się dla dzieci i nastolatków.
 • Gdzie szukać rzetelnych informacji?
9. Pierwsza pomoc przedmedyczna – aktywne warsztaty z ratownikiem medycznym.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 2018 r. każdy pracownik szkoły ma obowiązek poznać zasady udzielania pierwszej pomocy. Dzięki temu szkoła może zapewniać realne bezpieczeństwo uczniom oraz innym pracownikom szkoły. Podczas szkolenia ratownik nauczy kursantów podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy. W części teoretycznej uczestnicy dowiedzą się, jak zapewnić bezpieczeństwo sobie i osobie poszkodowanej oraz jak ocenić sytuację i zabezpieczyć miejsce zdarzenia.

Korzyści ze szkolenia:
 • nauczyciel zna prawne aspekty udzielania pierwszej pomocy,
 • nauczyciel rozumie, jak ważne są pierwsze chwile po wypadku,
 • nauczyciel bierze udział w warsztatach prowadzonych przez ratownika medycznego.
Przykładowy pogram szkolenia:
 • Zapewnienie bezpieczeństwa ratownikowi i poszkodowanemu.
 • Czym jest łańcuch przeżycia?
 • Ćwiczenia w ocenianiu stanu poszkodowanego.
 • Ćwiczenia we wzywaniu pomocy.
 • Pomoc poszkodowanemu z zachowanym oddechem.
 • Pomoc poszkodowanemu bez zachowanego oddechu.
 • RKO.
 • Ćwiczenia z defibrylatorem AED.
10. Wychowanie ucznia w duchu wartości, kształtowania postaw i norm społecznych.

Zgodnie z przepisami, placówki szkolne mają wspomagać rodzinę w wychowaniu dziecka oraz wprowadzać je w świat takich wartości jak altruizm, ofiarność, współpraca, szacunek dla tradycji, patriotyzm, poczucie własnej godności i poszanowanie godności innych osób. Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się, w jaki sposób kształtować takie postawy w ramach różnych przedmiotów oraz zajęć.

Korzyści ze szkolenia:
 • nauczyciele dowiedzą się, jak ustalać cele lekcji na podstawie wartości,
 • nauczyciele poznają konkretne pomysły na nauczanie odpowiednich postaw,
 • nauczyciele zaznajomią się z zapisami Prawa Oświatowego dotyczącymi wychowania ucznia.
Przykładowy pogram szkolenia:
 • Prawo Oświatowe w zakresie kształtowania postaw społecznych.
 • Kształtowanie postaw podczas lekcji.
 • Wychowanie w duchu wartości na poziomie szkolnym.
 • Wartości nauczane w ramach zajęć pozalekcyjnych.
 • Konkursy, akademie, lekcje wychowawcze.
 • Planowanie działań.
Scroll to Top