Cele Statutowe

Gdy dzisiejsi pięćdziesięciolatkowie chodzili do szkoły, świat edukacji i technologii wyglądał zupełnie inaczej. Komputery wyglądały jak szafy, a ich moc obliczeniowa była dużo mniejsza od dzisiejszych telefonów komórkowych. Strony internetowe, poczta elektroniczna, komunikatory internetowe, platformy edukacyjne do kształcenia zdalnego przez Internet to daleka przyszłość, o której nikt nie mógł nawet pomyśleć, gdyż wyobraźnia ówczesnego dwudziestolatka nie sięgała tak daleko. Postęp techniki zrewolucjonizował niemal każdą dziedzinę życia, poczynając od pracy, a kończąc na komunikowaniu się czy odpoczynku.

Szkoła musi być nowoczesna, a nauczyciele kreatywni oraz innowacyjni !!! 

W dniu 1 września 2019 r. weszły w życie zmiany w Karcie Nauczyciela, m.in. w art. 70a dodano ust. 3a. Określono w nim katalog form doskonalenia zawodowego nauczycieli finansowanych ze środków wyodrębnionych na ten cel. Zgodnie z tym przepisem ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli dofinansowuje się koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, szkoły wyższe oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli.

Przez podmioty realizujące zadania statutowe w zakresie doskonalenia nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 3a pkt 1 Karty Nauczyciela, należy rozumieć podmioty prawa publicznego lub prywatnego posiadające statut, tj. akt prawny regulujący ich zadania, strukturę organizacyjną i sposób działania i na podstawie zapisów tego aktu mogące wykazać, że do zakresu ich działań należy prowadzenie doskonalenia nauczycieli. Celem tej zmiany przepisów ustawy było wskazanie, że dofinansowywane mogą być formy doskonalenia organizowane przez podmioty, których działania statutowe obejmują doskonalenie nauczycieli.

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej w zakresie finansowania szkoleń nauczycieli.

Akt Założycielski Grupy Edukacyjnej Aktywne Szkolenia Sp. z o. o.  i Statut udostępniamy na Państwa życzenie.

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z OFERTĄ
SZKOLEŃ DLA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH ...

Organizujemy również szkolenia na zamówienie spoza swojej
podstawowej oferty zarówno dla oświaty, jak również biznesu.

16
Obsługiwanych województw
SPRAWDŹ
120
Tematów szkoleń
SPRAWdź
30
Najlepszych trenerów
Sprawdź